بیژن جزنی سِرِنادی برای میهن براساس مقاله: بیژن: معشوق، رفیق و همسر نوشته میهن (قریشی) جزنی از کتاب «جنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنی» – انتشارات خاوران، چاپ اول، پاریس ۱۳۷۸ طرح و تدوین: مهرداد خامنه‌ای اجرا: شیرین میرزانژاد مدت: ۵۴:۴۱ دقیقه تئاتر امروز گروه تئاتر اگزیت دی‌ماه
منبع :اخبار روز


مجموعه مقالات در باره شیلی نشریه دانشجوئی رود
مقالــه نخســت بــه ایــن مســأله میپــردازد کــه ایده هــای مربــوط بــه سوسیالیســم خلقــی ســالوادور آلنـده چـه تأثیـری بـر مبـارزات کنونـی شـیلی میگذارنـد. بـرای تکمیـل ایـن بحـث در مقالـه دوم از تکامـل خـط آلندیسـتی در دهـه ۱۹۷۰ سـخن بـه میـان آمـده اسـت تـا بتـوان در پرتـو آن ریشـه های بسـیاری از مسـائل کنونـی جنبـش دانشـجویی شـیلی را بازشـناخت. ایـن مقالـه در واقـع یـک سـند تاریخـی اسـت کـه توسـط »کمیتـه بین الملـل« انترناسـیونال چهـارم در سـال ۱۹۷۳ بـه رشـته تحریـر درآمـد. در ادامـه ۴ گـزارش خبری-تحلیلـی از وقایـع شـیلی طـی بـازه زمانـی ۲۰۰۶ تـا ۲۰۱۴ آورده شـده اسـت کـه میتوانـد سـیر تکامـل جنبـش کنونـی را بـرای خواننـدگان کمابیـش روشـن سـازد.


در همه‌ی خیابان‌های مرکز سانتیاگو، چهره‌ی لوئیزا تولِدو، مادر انقلابیون جوانی که در دوران دیکتاتوری پینوشه به قتل رسیدند، از روی پوسترهای تبلیغاتی به پایین خیره شده است… لوئیزا تولدو که تابستان امسال درگذشت، نماد مقاومت است. دموکراسی مبتنی بر بازار آزاد شیلی در دو سال گذشته در بحران فرجامین خود قرار داشته است. پرسش این است که کدام بخش خواهد مرد: بازار آزاد یا دموکراسی. در پاییز ۲۰۱۹، دانشجویان در سانتیاگو کارزار نافرمانی مدنی علیه افزایش سی پزویی کرایه‌های مترو را آغاز کردند. موانع خودکار بلیط تخریب شد. شورش و غارت گسترده بود. در سراسر کشور، سه میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند که بزرگ‌ترین اعتراض در تاریخ شیلی است. تولدو خودش در اعتراضات شرکت کرد، ماسک گاز در دست. او گفت: «طغیان اجتماعی همچون غریوی است که در همه‌جا شنیده می‌شود.» «شگفت‌انگیز است، چونان رستاخیز.»
نقد اقتصاد سیاسی

نقد اقتصاد سیاسی

در این گفت‌وگو ضمن اشاره به وجود غیر قابل‌انکارِ موانع سیاسی، از آن جمله فقدان دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی در پناه قانون، که مانع موفقیت جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته بوده است، بر ضرورت واکاوی اشکالاتِ درونی این جنبش‌ها تکیه می‌کنم که پیش‌شرط تحقق هم‌گرایی و همراهی در جهت پیشبرد یک پروژه‌ی مشترک سیاسی-اجتماعی است. در این زمینه، به چند مشکل نظری در مورد ماهیت، اولویت‌ها و وظایف جنبش‌های زنان اشاره خواهم کرد که به‌رغم شوک سیاسیِ پس از انقلاب ۵۷ در رابطه با حقوق و موقعیت زنان و تلاش‌های ستایش‌برانگیز کنشگران حقوق زن، چنان‌که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.

نقد اقتصاد سیاسی

گفتگوی فرانک جواهری با آصف بیات
انتظار می‌رفت که خیزش آبان ۹۸ هشداری باشد به مقامات مسئول کشور که در نظام حکمرانی و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی تعدیل ایجاد کنند و راه‌حلی برای این معضلات اقتصادی و اجتماعی پیدا کنند. درعوض به نظر می‌رسد که مقامات با این پدیده اجتماعی از دیدگاه سیاسی- امنیتی برخورد می‌کنند. گویی برای آنان اولویت در چگونگی برخورد با معترضین و خنثی‌کردن آنان است.


در مورد زندانیان سیاسی ناهید تقوی، مهران رئوف و…
ناهید تقوی، مهران رئوف و… بیش از ۵۳ سال حبس؛ گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ۸ متهم سیاسی تا آن جا که به حزب ما مربوط است، اعلام می کنیم کلیۀ اتهامات تشکیلاتی همه متهمین این پرونده بی پایه و اساس و پرونده سازیِ محض بوده و روشن است که آنها به خاطر افکارشان دستگیر و محاکمه و زندانی شده اند. دادگاه نمایشیِ آنان در شرایطی برگزار شد که آقای نیلی و دیگر وکلای مدافع، تا آخرین روزهای پیش از برگزاری دادگاه از دسترسی به پرونده جمع و دیدار با ناهید تقوی و مهران رئوف منع بودند.


یک جنبش فمینیست سوسیالیست جهانی همچنین مستلزم حمایت از پناهجویان افغانستانی و مقابله با نیروهای نژادپرست در هر کشور است که از پناهجویان به عنوان بلاگردان برای پنهان کردن مشکلاتی استفاده می کنند که توسط سرمایه داری و امپریالیسم ایجاد شده.در نهایت نمی توان بدون یک نوع جدید و بین المللی سازماندهی فمینیستی سوسیالیستی به این چالش ها پاسخ داد. چنین نوعی از سازماندهی مستلزم بدیلی انسان باور در برابر سرمایه داری-نژادپرستی- جنسیت گرایی- دگر جنس ستیزی و بیگانگی است. بازاندیشی و رشد فراتر دستیابی های فمینیسم سوسیالیستی در این راستا نیازی مبرم است
افغانستان به مثابه چالشی در برابر فمینیسم

فریدا آفاری

رتبه‌بندی؛ لایحه‌ای برای تمام فصول مزبان حبیبی طرح رتبه بندی؛ قیاسی نادرست بین معلمان و اساتید مژگان باقری. معلم تعويق رتبه‌بندي معلمان جو رواني ايجاد مي‌كند منیره چگینی بی‌جا کردید که وضع بودجه شما خوب نیست، اگر بودجه نیست از هزینه‌های غیرضروری حذف کنید نه سفره مردم، کافی‌است از حقوق همان ۳۰۰ هزار نفری کسر کنید که ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان حقوق از دولت دریافت می‌کنند.


هدف در این‌جا تکرار روایت‌های تاریخی از حزب توده و منشعبان آن نیست، بلکه می‌کوشیم با زدودن اسطوره‌ها از روایت‌های تاریخی، کارنامه‌ی تاریخی، ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و سازمانی هر دو جریان را واکاویم و بپرسیم نسل‌های امروز چه درس‌هایی از ایدئولوژی، سیاست‌ورزی، کنشگری اجتماعی و فرهنگی و نحوه‌ی سازمان‌دهی این دو جریان که خصم یکدیگر شدند، می‌آموزند؟

نقد اقتصاد سیاسی