گفتگوی رادیو پیام آزادی با داریوش ارجمندی سه شنبه ۳۰ فروردین۱۴۰۱
داریوش آرجمندی:
هدف اصلی این سانسورهای سیستماتیک،طرح روایت امریکا ازوقایع است.واین که آن چه امریکا بعنوان سرکرده جهان سرمایه داری مطرح می کند «حقیقت مطلق »است وهمه باید ازآن پیروی وبا آن همراه باشند هرگونه صدای مخالف ،هرروایتی خلاف روایت امریکا مورد سرکوب ،سانسورومسخ واقع می شود.تجاوزنظامی روسیه به اوکراین فرصت بی سابقه ای را برای امریکا فراهم کرد.چپ باید شجاعانه تر ازآزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا دفاع کند.


یخش دوم‌: جنگ دراوکراین اجتناب ناپذیر نبود! مخالفت با جنگ ومبارزه برای صلح حیاتی است.تعرض غرب وامریکا هدف،شکاف میان روسیه و چین را دنبال می کرد.بزرگترین خطراستراتژیک برای هژمونی امریکا، چین است. دکترمصدق سیاست مستقلی را دنبال می کرد. سیاست نه شرقی ،نه غربی خمینی ارتجاعی بود و معنایش سیاست مستقل نبود!سیاست نگاه به شرق خامنه ای ارتجاعی تروادامه سرکوب درداخل است.چپ درایران نباید تحت تاٍثیر تبلیغات طرفین جنگ قرار گیرد وباید تحلیل مستقل خود را ارائه کند. نزدیکی خامنه ای به روسیه و چین برای حفظ جمهوری اسلامی است درحالی که روند فروپاشی را طی می کند.


گفتگوی رادیو پیام آزادی بامحمدرضا شالگونی بخش یکم

خامنه ای گفته بود برابری حق است ،اما برابری زن با مرد،ناحق است.جمهوری اسلامی ،زن را موضوع جنسی می داند واین جنایت در حق زنان است! این تفکر پورنوگرافیک است. مساله حجاب ازنظر سیاسی درخط مقدم است. مبارزه ای ازپائین درمحکومیت زن ستیزی جمهوری اسلامی باید صورت گیرد. جهان تک قطبی ۳۰سال گذشته، فروریخته وبسمت جهان چند قطبی می رویم. ناسیونالیسم جریحه دارشده روسی، گسترش ناتو برای بلعیدن کشورهای سابق اتحاد شوروی، شکست استراتژی نئوکان های امریکا، کاهش مداوم نفوذ وهژمونی امریکا، تناقضات دردرون ناتو، گسترش روابط میان چین وروسیه ، موقعیت اقتصادی و سیاسی روسیه، هرکدام درحمله روسیه به اوکراین نقش داشته است. قطب بندی های جدیدی درحال شکل گیری است.


داود رضوی: سندیکا درشرایطی به مبارزه ادامه می دهد که حاکمیت نه تنها به هیچ عنوان با سندیکا وتشکل های مستقل کارگری موافق نیست بلکه تا هم اکنون سندیکا به شدت زیرانواع فشاروسرکوب عوامل امنیت وحکومتی مانند احضار، زندان و اخراج قراردارد. عوامل امنیتی، روشن آشکارازفعالین احضار شده می خواهند با سندیکا همکاری نکنند. اعتراضات درسال جدید تداوم خواهند داشت. اعتراضات کارگران به سمت سراسری شدن می روند.حالا کارگر، معلم، بازنشسته می داند چاره ای جز وحدت و تشکیلات ندارد. اکنون روشن است که حاکمیت ودولت هیچ برنامه ای برای بهبود شرایط زندگی فرودستان و مزدبگیران ندارد!

رادیو پیام آزادی

گفتگوی پیام آزادی با رضا راذین

کمپین شجاعت در زمان ما - همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی ایران


گفتگوی رادیو پیام آزادی با اردشیر مهرداد(پژوهشگرو سر دبیر سابق ایران بولتن)

اردشیر مهرداد: بحران زیست محیطی وکانون بحران ،بحران آب است.این بحران خصوصا محصول سیاست های ۴ دهه گذشته نظام حاکم است.سیاست هاوبرنامه های نظام(با محتوای طبقاتی -اجتماعی)،پروژه های انتقال آب با اهداف مشخص و درخدمت سرمایه های بزرگ رانتی و به عبازتی «مافیای آب»چنین بحرانی را دامن زده است.


گفتگوی رادیو پیام آزادی با طهورا حسینی فعال حوزه زنان افغانستان ازبنیانگذران انجمن زنان برای خاورمیانه درآلمان.

طالبان نظریه خود را نسبت به زنان تغییرنداده اند،ساختار فکری طالبان نگاهی زن ستیزاست.دموکراسی وارادتی امریکا اساسا بی اعتبار بود.امریکا علی رغم این که طالبان را گروه تروریستی می دانست،بدون حضور مردم پروسه« صلح» با طالبان را برای اهداف خود پیش برد.طالبان باید هم« محیط امن» برای زنان وهم «حکومت هم شمول »را بر اساس خواست مردم تعریف کنند.باید روشن شودمشارکت مردم و زنان در ساختار حکومت چگونه خواهد بود؟ اکثر مقامات طالبان تحت تعقیب هستند.امیدی برای برابری زنان و مردان و برقراری عدالت از سوی طالبان درافغانستان نیست وتنها مبارزه مردم می توانداین خواست ها را متحقق کند.

رادیو پیام آزادی

گفتگو با محمد رضا شالگونی
چرا امریکا به افغانستان حمله کرد؟پنتاگون دروغ های بسیاری در باره افغانستان که مقبول کنگره ودولت امریکا بود، ساخته و پرداخته است!اگر چه هژمونی امریکا از مدتها قبل در حال فرود و زوال است،اماافول هژمونی امریکا را نباید با ماجرای شکست در افغانستان یکی دانست! چپی که از مردم برنخاسته و به مردم وابسته نباشد اصولا چپ نیست.علی رغم سیاست های امریکا در۲۰ سال گذشته ،تحولات افغانستان مانند مبارزات زنان ،جوانان و مردم افغانستان بیدار کننده بوده است.مردم افغانستان از مبارزات مردم ایران الهام می گیرند.نژاد پرستی ایرانی متوجه افغانستانی هاست.همه نیروهای مترقی و همه آنها که دلشان برای انسانها می طپد ،باید از مبارزه زنان ،جوانان و مردم افغانستان حمایت و دفاع کنندوما هم درجنگ مشترک علیه تاریک اندیشی مذهبی با مردم افغانستان همرزم و همراه هستیم!طالبان دربهترین حالت،حکومت خامنه ای خواهند بود.مگرما خودگرفتار جمهوری اسلامی نشده ایم!

رادیو پیام آزادی

فروپاشی دولت افغانستان وانتقال قدرت به طالبان
مبارزه ومقاومت علیه طالبان از هم اکنون آغاز شده است! معصوم بیگی:مردم نیازی به عفو ندارند!به هیچ یک از قول های طالبان نباید آعتماد کرد. برای طالبان هم اوجب واجبات، حفظ نظام و قدرت سیاسی است.آزادی زنان درچارچوب شریعت اسلامی چه معنی می دهد؟ ما این حرف ها را درسال ۵۷ در پاریس شنیده ایم.تاریخ خونین تاهمین امروزکشور ما، برای مردم آفغانستان آموزنده است!قرار بود اسلام ،رحمانی شود،زنان ازاد باشند ،مارکسیست ها آزادباشند، آزادی بیان حاکم شود! هنوزآن چه پشت پرده میان طالبان و امریکا گذشته ،روشن نیست.عقب نشینی امریکا موقتی است.درعرصه بین الملی راهبرد،اشغال ونظامی شکست خورده است.امیدوارم که همه آنان که به انتظاراقدام نیروی خارجی برای آزادی و دموکراسی هستند دریابندکه هرگونه اتکا به نیروی خارجی از بیخ و بن مردود است. هیچ نیروی اشغالگری نجات بخش نیست!مردمی پیروزاند که به خود واراده خود اتکا واقدام کنند!ضروری است هرایرانی آزادیخواه با أغوش باز پذیرای همدلی وهمراهی با مردم افغانستان باشد. پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹Aug ۲۰۲۱


گفتگوی رادیو پیام آزادی با محمد رضا شالگونی اعتصابات همبسته اخیر کارگران نفت ،پتروشیمی ونیروگاه ها
جنبش کارگری علیه بی حقی مطلق،برای خواست مشترک وعمومی زحمتکشان! قرارداد های موقت وپیمانکاری را لغو کنید! چپ باید به میدان بیاید.وظیفه اخص چپ سازمانگری جنگ ومبارزه طبقاتی است! این اعتصابات، نقطه آغازی برای شورش سراسری طبقاتی علیه بی حقی مطلق کارگران ایران است.مسبب همه این بی حقی و مصائب ،خود جمهوری اسلامی است.آن چه این حرکت جسورانه کارگران مطرح می کند،مساله ای است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران وزحمتکشان با آن روبرو هستند.این اعتصابات محل گره خوردگی بسیاری ازمسائل مهم کارگران و زحمتکشان را به میانه میدان آورد،که می تواند به مبارزه متحد علیه رژیم تبدیل شود.بطورعادی اعتصابات کارگران نمی تواند بسرعت سیاسی شود.اما در جمهوری اسلامی هر حرکت اعتراضی،حرکتی علیه حاکمیت تلقی و سیاسی می شود. آرزوهایمان را بجای خواست ها کارگران واین اعتصابات قرار ندهیم.علاوه بر تناقضات خود رژیم،ماجراجوئی های علی خامنه ای و شرکا،سیاست خارجی و تحریم ها موجب شده در همه شاخه ها کارگران به فلاکت کشانده شوند،(،دستمزد های کنونی، تورم و حقوق معوقه)مسائل عمومی زحمتکشان ایران را نشان می دهد. زحمتکشان، بیکاران، بی ثبات کاران، نیمه بیکاران و... ،همه و همه از این حرکت جسورانه کارگران،از خواست های این اعتصاب پشتیبانی وبه آن بپیوندیم!