یکشنبه یکم ابان ۱۴۰۱---۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ ایراندخت انصاری: تداوم و گسترش خیزش وخواست های وسیع و بحق آن از کلیت این نظام فراتر رفته است!همبستگی جهان با زنان ایران نوید های امید بخشی است.خیزش کنونی وهمه شواهد دال برشکست حکومت اسلامی ومدل جامعه اسلامی است.فرهنگ اسلامی کردن جامعه،کهتری زنان رادنبال می کرد.اکنون آگاهی سیاسی مردم بشدت ارتقا یافته وبرای برچیدن بساط نظام اسلامی برخاسته اند.شعار،ازکردستان تا زاهدان سنگر آزادی ایران،بیان همبستگی عمیق مردم ایران است.تلاش سلطنت طلبان برای مصادره خیزش مشهوداست.


ایران مظهر خیزش سراسری زنان است! جمهوری اسلامی رفتنی است! خیزش زنان ایران ،درسراسرجهان ازسوی لایه های پائین اجتماع حمایت می شود! هر خیزش انقلابی خواه نا خواه ،ویژگی آن حکومتی که مردم علیه آن برخاسته آند منعکس می کند. جمهوری اسلامی مساله زن و حجاب اجباری را به پرجم موجودیت خود بدل کرده است.


.پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۹اکتبر ۲۰۲۲
یاسمین میظر:ادعای قانونیت برای جمهوری اسلامی دیر است وتاریخ مصرف آن گذشته است.قانونیت این نظام و وجود جمهوری اسلامی،زیر حمله خیزش مردم قراردارد.هرکس و یا هر نیروئی که بخواهد با جمهوری اسلامی خود را تعریف کند،آینده ای ندارد و درکنار مردم نیست.چپ باید با خیزش کنونی درگیر شود و آز آن بیاموزد!
.پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۹اکتبر ۲۰۲۲


گفتگوی رادیو پیام آزادی با داریوش ارجمندی سه شنبه ۳۰ فروردین۱۴۰۱
داریوش آرجمندی:
هدف اصلی این سانسورهای سیستماتیک،طرح روایت امریکا ازوقایع است.واین که آن چه امریکا بعنوان سرکرده جهان سرمایه داری مطرح می کند «حقیقت مطلق »است وهمه باید ازآن پیروی وبا آن همراه باشند هرگونه صدای مخالف ،هرروایتی خلاف روایت امریکا مورد سرکوب ،سانسورومسخ واقع می شود.تجاوزنظامی روسیه به اوکراین فرصت بی سابقه ای را برای امریکا فراهم کرد.چپ باید شجاعانه تر ازآزادی بیان بی هیچ حصرواستثنا دفاع کند.


یخش دوم‌: جنگ دراوکراین اجتناب ناپذیر نبود! مخالفت با جنگ ومبارزه برای صلح حیاتی است.تعرض غرب وامریکا هدف،شکاف میان روسیه و چین را دنبال می کرد.بزرگترین خطراستراتژیک برای هژمونی امریکا، چین است. دکترمصدق سیاست مستقلی را دنبال می کرد. سیاست نه شرقی ،نه غربی خمینی ارتجاعی بود و معنایش سیاست مستقل نبود!سیاست نگاه به شرق خامنه ای ارتجاعی تروادامه سرکوب درداخل است.چپ درایران نباید تحت تاٍثیر تبلیغات طرفین جنگ قرار گیرد وباید تحلیل مستقل خود را ارائه کند. نزدیکی خامنه ای به روسیه و چین برای حفظ جمهوری اسلامی است درحالی که روند فروپاشی را طی می کند.


گفتگوی رادیو پیام آزادی بامحمدرضا شالگونی بخش یکم

خامنه ای گفته بود برابری حق است ،اما برابری زن با مرد،ناحق است.جمهوری اسلامی ،زن را موضوع جنسی می داند واین جنایت در حق زنان است! این تفکر پورنوگرافیک است. مساله حجاب ازنظر سیاسی درخط مقدم است. مبارزه ای ازپائین درمحکومیت زن ستیزی جمهوری اسلامی باید صورت گیرد. جهان تک قطبی ۳۰سال گذشته، فروریخته وبسمت جهان چند قطبی می رویم. ناسیونالیسم جریحه دارشده روسی، گسترش ناتو برای بلعیدن کشورهای سابق اتحاد شوروی، شکست استراتژی نئوکان های امریکا، کاهش مداوم نفوذ وهژمونی امریکا، تناقضات دردرون ناتو، گسترش روابط میان چین وروسیه ، موقعیت اقتصادی و سیاسی روسیه، هرکدام درحمله روسیه به اوکراین نقش داشته است. قطب بندی های جدیدی درحال شکل گیری است.


داود رضوی: سندیکا درشرایطی به مبارزه ادامه می دهد که حاکمیت نه تنها به هیچ عنوان با سندیکا وتشکل های مستقل کارگری موافق نیست بلکه تا هم اکنون سندیکا به شدت زیرانواع فشاروسرکوب عوامل امنیت وحکومتی مانند احضار، زندان و اخراج قراردارد. عوامل امنیتی، روشن آشکارازفعالین احضار شده می خواهند با سندیکا همکاری نکنند. اعتراضات درسال جدید تداوم خواهند داشت. اعتراضات کارگران به سمت سراسری شدن می روند.حالا کارگر، معلم، بازنشسته می داند چاره ای جز وحدت و تشکیلات ندارد. اکنون روشن است که حاکمیت ودولت هیچ برنامه ای برای بهبود شرایط زندگی فرودستان و مزدبگیران ندارد!

رادیو پیام آزادی

گفتگوی پیام آزادی با رضا راذین

کمپین شجاعت در زمان ما - همبستگی برای آزادی زندانیان سیاسی ایران


گفتگوی رادیو پیام آزادی با اردشیر مهرداد(پژوهشگرو سر دبیر سابق ایران بولتن)

اردشیر مهرداد: بحران زیست محیطی وکانون بحران ،بحران آب است.این بحران خصوصا محصول سیاست های ۴ دهه گذشته نظام حاکم است.سیاست هاوبرنامه های نظام(با محتوای طبقاتی -اجتماعی)،پروژه های انتقال آب با اهداف مشخص و درخدمت سرمایه های بزرگ رانتی و به عبازتی «مافیای آب»چنین بحرانی را دامن زده است.


گفتگوی رادیو پیام آزادی با طهورا حسینی فعال حوزه زنان افغانستان ازبنیانگذران انجمن زنان برای خاورمیانه درآلمان.

طالبان نظریه خود را نسبت به زنان تغییرنداده اند،ساختار فکری طالبان نگاهی زن ستیزاست.دموکراسی وارادتی امریکا اساسا بی اعتبار بود.امریکا علی رغم این که طالبان را گروه تروریستی می دانست،بدون حضور مردم پروسه« صلح» با طالبان را برای اهداف خود پیش برد.طالبان باید هم« محیط امن» برای زنان وهم «حکومت هم شمول »را بر اساس خواست مردم تعریف کنند.باید روشن شودمشارکت مردم و زنان در ساختار حکومت چگونه خواهد بود؟ اکثر مقامات طالبان تحت تعقیب هستند.امیدی برای برابری زنان و مردان و برقراری عدالت از سوی طالبان درافغانستان نیست وتنها مبارزه مردم می توانداین خواست ها را متحقق کند.

رادیو پیام آزادی