جنبش کارگری علیه بی حقی مطلق،برای خواست مشترک وعمومی زحمتکشان!

گفتگوی رادیو پیام آزادی با محمد رضا شالگونی اعتصابات همبسته اخیر کارگران نفت ،پتروشیمی ونیروگاه ها
جنبش کارگری علیه بی حقی مطلق،برای خواست مشترک وعمومی زحمتکشان! قرارداد های موقت وپیمانکاری را لغو کنید! چپ باید به میدان بیاید.وظیفه اخص چپ سازمانگری جنگ ومبارزه طبقاتی است! این اعتصابات، نقطه آغازی برای شورش سراسری طبقاتی علیه بی حقی مطلق کارگران ایران است.مسبب همه این بی حقی و مصائب ،خود جمهوری اسلامی است.آن چه این حرکت جسورانه کارگران مطرح می کند،مساله ای است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران وزحمتکشان با آن روبرو هستند.این اعتصابات محل گره خوردگی بسیاری ازمسائل مهم کارگران و زحمتکشان را به میانه میدان آورد،که می تواند به مبارزه متحد علیه رژیم تبدیل شود.بطورعادی اعتصابات کارگران نمی تواند بسرعت سیاسی شود.اما در جمهوری اسلامی هر حرکت اعتراضی،حرکتی علیه حاکمیت تلقی و سیاسی می شود. آرزوهایمان را بجای خواست ها کارگران واین اعتصابات قرار ندهیم.علاوه بر تناقضات خود رژیم،ماجراجوئی های علی خامنه ای و شرکا،سیاست خارجی و تحریم ها موجب شده در همه شاخه ها کارگران به فلاکت کشانده شوند،(،دستمزد های کنونی، تورم و حقوق معوقه)مسائل عمومی زحمتکشان ایران را نشان می دهد. زحمتکشان، بیکاران، بی ثبات کاران، نیمه بیکاران و... ،همه و همه از این حرکت جسورانه کارگران،از خواست های این اعتصاب پشتیبانی وبه آن بپیوندیم!