خیزش کشاورزان در اصفهان و چارمحال وبختیاری برای تامین حق آبه وبحران حاد زیست محیطی!

گفتگوی رادیو پیام آزادی با اردشیر مهرداد(پژوهشگرو سر دبیر سابق ایران بولتن)

اردشیر مهرداد: بحران زیست محیطی وکانون بحران ،بحران آب است.این بحران خصوصا محصول سیاست های ۴ دهه گذشته نظام حاکم است.سیاست هاوبرنامه های نظام(با محتوای طبقاتی -اجتماعی)،پروژه های انتقال آب با اهداف مشخص و درخدمت سرمایه های بزرگ رانتی و به عبازتی «مافیای آب»چنین بحرانی را دامن زده است.