ابراز نگرانی پنج‌ سندیکای فرانسوی از اعتصاب غذای #رضا شهابی و#حسن سعیدی و درخواست پایان دادن به اعتصاب غذا ی این دوفعال سندیکایی از سوی سندیکاهای فرانسوی.