شخص خامنه ای مسئول این قتل است!

جمهوری اسلامی ،مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ای را درچشم بهم زدنی به قتل رسانده است. چنین قتل هائی در کارنامه این نظام بی شمارند!جنایات رژیم ولایت فقیه پایان پذیر نیست و ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد،هرگاه اعتراضات علیه این رژیم سراسری و همگانی نشود.جان انسانها و به ویژه زنان در این نظام بی ارزش است. بی تردید گسترش اعتراضات می تواند مهاری بردهان این نظام بزند و آن را به عقب نشینی وادارد!

گسترش اعتراضات مستقل وعمومی مردم و تشکل های مردمی ومترقی و ازادیخواه وهمدردی،همراهی با خانواده مهسا وپشتیبانی ازآنها، نیرويی پر توان است که می تواند نقطه پایانی براین جنایات و شرارت های رژیم خودکامه وشخص علی خامنه ای بگذارد.