قدردانی از همبستگی و همراهی

۱۹ اتحادیه و سندیکاهای کارگری جهانی از مبارزات کارگران در ایران

کمیته برگزار کننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار از همبستگی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری درحمایت ازمبارزات کارگران ایران و نیز در همراهی با آکسیون اعتراضی برای مخالفت با شرکت نمایندگان وعوامل جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار قدردانی میکند.

پیامهای همبستگی کتبی و صوتی شما به کارگران ایران و حمایت از خواسته ها و مطالبات به حق کارگران و نیز شرکت حضوری شما در آکسیون و اعتراض به حضور نمایندگان امنیتی و پلیسی جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار نشان از جهانی بودن طبقه ما است. به عبارت دیگر، کارگران در هیچ گوشه این دنیا تنها نیستند و از همبستگی و حمایت هم طبقه ای های خود برخوردارند.

همراهی شما چه با همبستگی از راه دور و چه با حضور با شکوهتان در آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن قوت قلبی برای کارگران و فعالین کارگری در ایران است که مصمم ترو سربلندتر، علیه طبقه حاکمه به مبارزه بی وقفه خود ادامه دهند.

کارگران و فعالین کارگری در ایران، مبارزات شما را به اشکال مختلف پیگیری نموده و ازمبارزات شما از طریق اتحادیه و سندیکاهای تان پشتیبانی و آن رابخشی مبارزات خود می داند.

ما از فدرارسیون اتحادیه های کارگران ۳ اف- دانمارک، اتحادیه کارکنان بخشهای عمومی و کمک مربیان کودک - دانمارک، اتحادیه کارگران و کارمندان شهرداریها و ادارات دولتی و خصوصی - دانمارک، اتحادیه کارمندان آکادمیسین - دانمارک، اتحادیه سراسری مربیان مهد کودکها - دانمارک، اتحادیه مشاوران اجتماعی دانمارک، اتحادیه کارگران راه و ساختمان و محیط سبز( حومه کپنهاگ) - دانمارک، اتحادیه پرستاران دانمارک، اتحادیه معلمان حومه کپنهاک - دانمارک، پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد - ایران، کنفدارسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدارسیون عمومی کار- فرانسه، فدراسیون اتحادیه های کارگری متحد – فرانسه، اتحادیه کارگری همبستگی- فرانسه، اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل- فرانسه، سندیکای ژنو س گ آ اس- سوئیس، سندیکای خدمات عمومی ژنو – سوئیس، اتحادیه کارگران خدمات دولتی – انگلیس، کنفدراسیون عمومی کارگران - ایتالیا قدردانی می کنیم.

علاوه بر این ما از حضور چهار اتحادیه از اعضای کلکتیو اتحادیه های فرانسه در حمایت از کارگران ایران و نیز نماینده سندیکاهای سوئيسی و نماینده پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد و نماینده سازمان سراسری ال او سوئد در محل تظاهرات قدردانی میکنیم. حضور شما نشاندهنده اهمیتی است که امر مبارزه کارگران ایران برای شما دارد.

متاسفانه طی ۴۴ سال گذشته کارگران ایران از حق ایجاد تشکلهای مستقل خود محروم بوده اند. در طی این سالها هر گاه که کارگران و فعالین کارگری تلاش کرده اند دست به ایجاد تشکلهای خود بزنند و یا اعتراضاتی بر علیه شرایط موجود سازمان بدهند،

سرکوب، دستگیر، زندانی و اخراج شده اند. هم اکنون تعداد زیادی از اعضای تشکلهای غیر دولتی کارگران و معلمان به جرم ایجاد تشکل و یا اقدامات مرتبط با اعتراض به سطح دستمزدها در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. خانه کارگر و شوراهای اسلامی نیز که از تشکلهای وابسته به حکومت ایران هستند درهمکاری با سرمایه داران ودر جهت تامین منافع طبقه حاکمه در مقابل کارگران صف آرائی میکنند. نمایندگان واقعی کارگران ایران یا در زندانها هستند و یا تحت تعقیب نیروهای امنیتی. جلوگیری از متشکل شدن کارگران و سرکوب فعالین اتحادیه ای در ایرا ن، کانون سیاست های دولت و کارفرماها در جهت پایین نگاهداشتن دستمزدها و حفظ قراردادهای موقت و صفر ساعت است.

متاسفانه حضور ماموران امنیتی، پلیسی و ضد کارگری جمهوری اسلامی تنها به سازمان جهانی کار خلاصه نمیشود، بلکه این ماموران به فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری جهان نفوذ کرده اند.

ما علاوه بر اعلام مراتب تاسف عمیق خود وجنبش کارگری در ایران نسبت به اقدام نسنحیده و ضد کارگری انتخاب آقای علیرضا محجوب درکنگره کنفدراسیون جهانی اتحادیه ها ی کارگری، این اقدام آن اتحادیه را محکوم می کنیم!
علیرضا محجوب گماشته حکومت درتشکل سیاه و ضد کارگری خانه کارگر از نهادهای وابسته به حکومت ایران است که طی بیش از چهاردهه گذشته نقش بسیار مهمی در سرکوب کارگران و به بیراهه کشاندن مبارزات آنان وجلوگیری از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری داشته است. علیرضا محجوب، کاربدست و مجری ضد کارگری ترین سیاست های نیولیبرالی رژیم و از مسئولین اصلی حکومت که درتعرض به حقوق کارگران، در لغو و نقض قانون کار به سود دولت و کارفرمایان وهمچنین در اجرانی کردن سیاست مقررات زدائی از مناسبات کارو سرکوب کارگران نقش جدی داشته است.
علیرضا محجوب نه فقط به عنوان کارگزار حکومت اسلامی ایران بلکه به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکل سیاه و امنیتی به نام خانه کارگر، طی بیش از چهار دهه گذشته تلاش نموده است تا از ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان جلوگیری نماید.

جنبش کارگری ایران امیدواراست که با همراهی شما بتواند نمایندگان مختلف جمهوری اسلامی ایران را که در تشکلها و اتحادیه ها ی کارگری نفوذ کرده اند، افشا نموده و از این تشکل ها طرد و اخراج شوند.

امروز بر هیچ بخشی از طبقه کارگر جهانی پوشیده نیست که مبارزه متشکل و متحدانه، تنها راه مقابله با ریاضت اقتصادی و تغییردر توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران است.

با امید به همکاریهای بیشتر طبقاتی و مبارزاتی و ایجاد جهانی آزاد، برابر و انسانی برای تمام شهروندان جهان.

همبستگی کارگری مرزی نمیشناسد!

کمیته برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو ۲۰۲۳

جولای ۲۰۲۳

aktion9jungenevailo@gmail.com