گفتگوی رادیو پیام آزادی با رفیق ایراندخت انصاری

یکشنبه یکم ابان ۱۴۰۱---۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ ایراندخت انصاری: تداوم و گسترش خیزش وخواست های وسیع و بحق آن از کلیت این نظام فراتر رفته است!همبستگی جهان با زنان ایران نوید های امید بخشی است.خیزش کنونی وهمه شواهد دال برشکست حکومت اسلامی ومدل جامعه اسلامی است.فرهنگ اسلامی کردن جامعه،کهتری زنان رادنبال می کرد.اکنون آگاهی سیاسی مردم بشدت ارتقا یافته وبرای برچیدن بساط نظام اسلامی برخاسته اند.شعار،ازکردستان تا زاهدان سنگر آزادی ایران،بیان همبستگی عمیق مردم ایران است.تلاش سلطنت طلبان برای مصادره خیزش مشهوداست.