اعتصابات کارگران نفت از روز سی ام خرداد آغاز شد. این اعتصابات تا امروز همچنان تداوم دارد.تا هم اکنون بیش از هشت هزار نفر به این اعتصابات پیوسته اند.این کارگران پروژه ای در بیش از ۶۵ شرکت شاغل هستند.