مسمومیت‌های زنجیره‌ای،

جنایتی گسترده ای از درون رژیم

ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی)

پریروز ۶ مارس ۲۰۲۳، پس از آنکه خامنه ای بعد از چها ماه سکوت با سراسیمگی به این مسمومیت های زنجیره ای تاخت و تا آنجا پیش رفت که آنها را جنایت دانست، بلافاصله کسانی همچون محسنی اژه ای، به کپی برداری از اظهارات خامنه ای پرداختند. ولی وزیر کشور با اما و اگر به مسئله مسمومیت ها با تردید جدی نگاه کرد. اکنون گزارش ها هم حاکی از این است که عده ای از گزارشگران را بجرم شایعه پراکنی دستگیر کرده اندـ دیروز هم خبر از دستگیری عده ای بجرم مسمومیت سازی اعلام شد. مجید میراحمدی‌، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور که خود هم از سپاهیان است، اعلام کرده که در پنج و یا شش استان تعدادی را دستگیر کرده اند که تحت بررسی هستند و نتایج تکمیلی بعدا به اطلاع می رسد .

پس از اظهارات خامنه ای و دستگیری سریع عده ای، این سؤال را ایجاد می کند که مگر آن ها از قبل اطلاع داشتند که با این سرعت افرادی را دستگیر کرده اند؟ و وقتی هم این مقام وزارت کشور میـگوید از میان دستگیر شدگان «کسانی که با انگیزه‌های معاندانه دست به این کار زدند، شناسایی شده و به دست قانون سپرده خواهند شد»، اگر درست است حالا ضروری است از هویت و ارتباط گروهی و شبکه گسترده آنها اطلاع بدهند. و و قتی هم او میـگوید که « برخی موارد که جنبه غیرمعاندانه داشته هم به دست آمده و افراد مرتبط ارشاد شدند» با این اظهارات احمقانه و فاقد هر نوع منطق هر انسان عاقلی می بیند که دستگیر شدگان که حتما افراد مرتبط با یک شبکه و با امکانات یکسانند بدو دسته با انگیزه های معاندانه و انگیزه های غیر معاندانه تقسیم می ـشوند. دسته دوم مردم را مسموم کرده اند ولی چون با انگیزه خوب مسموم کرده اند مورد ارشاد قرار گرفته اند یعنی رها میـشوند و یا شده اند. معنی صریح این اظهارات این است که این غیر معاندان از دسته های وابسته به خود دستگاه امنیتی و سپاهند . ولی دسته اول چه کسانی هستند؟ بنظر می رسد یک سرهم بندی و دروغ از ابتدا آشکار است. از گزارشات دیگری بر می ـآید که وزارت کشور این مسمومیت ها را به معترضان وعوامل خارجی نسبت داده است و بعضی از دستگیر شدگان با انگیزه معاندانه را هم از همان معترضان دانسته است. باید هوشیار بود مثل همیشه ممکن است عده ای بیگناه را بدون ارتباط با این وقایع دستگیر و به عنوان مجرم و عمل معاندانه با شکنجه به پای نمایشات تلویزیونی و حتی اعدام بکشانند در حالیکه یاران تروریست خود را به عنوان غیر معاند ارشاد کرده وحفظ می کنند.

با اظهارات ضد و نقیض در بالا هم می توان گفت، احتمالا در بالاترین سطوح اختلافات بالا گرفته است، بطوری که سخنان وزیر کشور و معاون او با سخنان خامنه ای هم تطبیق نمی کند. در ضمن رئیس سپاه هم با همین دو گانگی رمزآلود سخن گفته است که که آنها اولویت خود را در «تسریع در تعقیب جدی ماجرای مسموم‌سازی» و «برخورد با عوامل ایجاد التهاب و ناامنی روانی» می دانند. تردید همه این مقامات از وجود این "ماجرا" وعزم اشان برای بر خورد به "عوامل ایجاد التهاب و نامنی روانی " نشان می دهد یک شبکه بسیار قدرتمند از درون سپاه و اطلاعات و رو حانیت دست به چنین جنایاتی زده اند. حال که خامنه ای احساس کرده است این نوع عملیات رژیم او را ده ها قدم به سقوط نزدیکتر می کند، بر آشفته شده است. مسئله همین جاست که گویا سیستم در بالاترین رده های خود به شکافی عمیق و احتمالا تعمیر نشدنی بر خورده است. اگر این طور باشد که حکمرانان در بالا هم نتوانند به شیوه سابق به حکومت خود ادامه دهند و در پایین هم که تا حدود زیادی عملی شده است مردم نخواهند که به شیوه سابق بر آنها فرمانروائی بشود، ادامه جنبش انقلابی که طلیعه آن هست، می تواند این رژیم را با اولین ضرباتش از پای در آورد.

ایوب حسین بر ( هوشنگ نورائی)- لندن ۸ مارس ۲۰۲۳