سندیکای کارگران نیشکر هف تپه
خود را در ماتم غیر قابل جبران مردم آبان سهیم می داند !
مردم شریف و زحمتکش آبادان !
فساد ناشی از تباهی و زخم بجا مانده ازمرگ فزاینده مردم در آتش افروزی «سینما رکس» آبادان که مردم به ناگزیر برای فرار از مهلکه به طرف درهای خروجی روی آوردند، ولی درها بسته شده بود و حدود۴۲۰ نفر به هنگام تماشای فیلم "گوزن ها" درمیان شعله‌های آتش جان باختند . آن زخم تا به امروز با شماست ، جنگ و خانه خرابی مردم و دهها درد بی درمان دیگری که در این چهار دهه با شما مردم گذشت تا با حادثه دردناک فروریزی ساختمان متروپل آبادان روبرو شدیم .
آنچه دربیش ازچهاردهه پیش دراین شهرحادث شد( آتش سوزی سینما رکس) وآنچه امروزبروزکرد( فروریزی سازه متروپل) وناکارآمدی جنایت حسین عبدالباقی از یک جنس نیست. جنایت پیشین در دل درهای بسته سینما و بدور از چشمان مردم و جنایت امروز با توجه به هشدارهای مکرر، دربرابر چشمان مردم شهر رُخ داد و تا به امروز دهها و صد ها فیلم و گزارش از این جنایت در سطح شبکه های مجازی دست به دست می گردد.
این جنایت مرگ آفرین در وارسی علت بروز حادثه متروپل آبادان، نشانگرفسادی گسترده میان مالک ساختمان، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های اداری استانداری- شهرداری- شورای شهر و بخش واگذاری مجوز ساختمان و همه و همه ... مسئول اند که باید به طور جدی با آن‌ها برخورد شود تا اینگونه حوادث ناگوارتکرارنشود. بگمان ما این سطح جرم انگاری در برابر چشمان مردم، قطعا جرم آن دسته ازمسئولینی ایست که قصوربازگذاشتن دست امثال حسین عبدالباقی را مهیا ساخته اند.
ما برآنیم در جامعه ما عبدالباقی ها یک شبه رشد نمی کنند و بالا کشیده نمی شوند و سازه متروپل نیز یک شبه بالا نمیرود بلکه این گونه سازه های ناپایدار که جان و هستی مردم را به تباهی می کشند و مردمی را داغدار می سازند، حاصل سال ها دزدی و چپاول ، چشم فرو بستن دست اندرکاران حکومتی و بسان شتردیدی، ندیدی کسانی است که وظیفه برخورد با متخلف زمین خوار و رانت خوار را ازسرخود وا می کنند تا آنان در بی مسئولیتی و بی درایتی چشمگیر حادثه آفرینند و چشمان مردم را اشکبار نمایند!
مردمی که در برابر بد مدیریتی و بی مسئولیتی ، همه دست اندرکاران استان و شهرستان ، درمانده و بی صدایند و همچنان فریاد دادخواهی سرمی دهند.
برای ما کارگران روشن است که این حادثه نتیجه قدرت سرمایه و سود پرستی و منفعت طلبی مشتی اراذل و اوباش مال اندوزی است که به پشتوانه رایزنی و دست و دل بازی کسانی که در کل استان، چنین نکبتی را بر جامعه آبادان وارد ساختند. مافیای ساخت و سازی که نسبت به سلامت جان و هستی شهروندان هیچ احساس مسئولیت انسانی در خود نمی بیند.
ما درگذشت همه ساکنان سازه متروپل آبادان و داغ وارده بر خانواده آنان را به سان ترکش خمپاره جنگ هشت ساله برجان و تن مردم زحمتکش خوزستان می شناسیم و آنرا بار دیگر به عینه داغ آتش افروزی سینما رکس آبادان، بر جان خسته و غمزده آبادان و ایران عزادار و اندوهبار می شناسیم و خود را در کنار همه آنان می یابیم .
شادی سازماندهی شده همایش "سلام فرمانده " درتهران وسایراستان ها را نمک پاشیدن به زخم دهن واکرده مردم آبادان و نفرت پراکنی جدایی قومی می شناسیم.
ما کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه، خود را در همدردی و همنوایی مردم آبادان و همه خانواده هایی سهیم می دانیم که با غمی جانفرسا و مصیبت بار هنوز که هنوز است از دوم خرداد تا به این سو، به دنبال عزیزانشان زیر خروارها آوار فروریخته می گردد و هیچ مقام مسئولی نیز پاسخگوی آنان نیست و در این رخداد جگر خراش تنها این مردمان که به کمک و یاری عزیان خود شتافته اند.!
ما برانیم غم مردم آبادان، غم ما کارگران هفت تپه هم است. این درد مشترکی ایست که با کنار هم بودن درمان می یابد.

۸ خرداد ۱۴۰۱
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه