روز ۸ مارس گرچه مناسبتی است که دست‌کم در آن یک روز صدای زنان بلندتر می‌شود، تنها یک روز برای گرامی‌داشتن زنان نیست، بلکه روزی است که باید آن‌چه تا کنون برای بیشتر در نظر گرفتن خواسته‌ها و امکانات مقاومت آنان برای همگان به‌همراه داشته است را مرور کنیم. به هر روی در لحظه‌ای ایستاده‌ایم که مردسالاری و قیم‌مآبی از هر سو بر جسم و روان زنان حمله کرده و می‌خواهد تمام ساحت‌های زیست آنان را به محلی برای انتفاع خود بدل کند. در همین لحظه و حالا لازم است با رد تمام این دیگری‌سازی‌های سلطه‌ورزانه، در مقابل آن بایستیم و افقی که در آن برابری جنسیتی برپا شده‌است را ترسیم و برایش تلاش کنیم.


یکی از راه‌های انکار یک جنبش سیاسی فروکاستن آن به یک امر شخصی، به یک موضوع خصوصی است. در شان مادر تردیدی نیست. منزلتی که باور به آن صرفا از دل رویکردی دینی زاده نمی‌شود. حال آنکه پیام هشت مارس، پیام یک جنبش سیاسی است.


مهم ترین دستاورد این خیزش های توده ای، خط کشی قاطعانه تر با همه جناح ها و دارو دسته های سهیم در قدرت بود که با شعارهایی هم چون «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر روحانی» وبه طور مشخص شعار « جمهوری اسلامی نمی خوایم»با صدایی رسا و بدون ابهام، اعلام شد. اگر چه مبارزات دوره اخیر و نگین این مبارزات، خیزش آبان مورد سرکوبی خونین قرار گرفت، اما چنان تاثیرات قدرت مندی بر افکار و روندهای اجتماعی از خود باقی گذاشت که حاصل آن،جهت گیری های نیروهای سیاسی و افراد را روشن تر کرده است.

لیلا پرنیان

مناسبت ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان!
به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با تشکلهای دمکراتیک و چپ در خارج از کشور تلاش می کنیم تا صدای مبارزات زنان علیه همه اشکال خشونت جنسی- جنسیتی و محو همه اشکال ستم و استثمار باشیم. وبراین باوریم که تا مردان جامعه، دوش به دوش زن


زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)
قیام آبان جاودان زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان) یک سال گذشت، سالی که پژواک صدای کشته شدگان آبان ۹۸ طنین‌انداز بود و سرخی خون آنان جاری. افزایش قیمت بنزین جرقه‌ای بود به آتش سال‌ها ستم، سال‌ها نبود آزادی و عدالت. و اعتراضات و شورش


(۲- ۸ ، مرداد ۱۳۹۹)
پنج‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ - ماموران امنیتی و انتظامی در این روز با بستن درهای ورودی امامزاده طاهر کرج از حضور دوستداران شاملو بر مزار او جلوگیری کردند. - مریم ابراهیم‌وند، نویسنده