سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سالروز اعتصاب پیروزمند سال 1401 کارگران شرکت واحد گرامی باد