زن نوين، دختر نجیبی نیست که عشقش به یک ازدواج موفق ختم شود. همسری نیست که در خفا از خیانت‌های شوهرش رنج بکشد. دختری‌ با سن بالا نیست که در حسرت عشق نافرجام جوانیش بسوزد. او قربانی شرایط رقت‌بار طبیعت سرکوب شده‌اش نیست. زن نوین، قهرمانی است که مستقلانه از زندگی طلب می‌کند که اعتماد به نفس دارد که علیه بردگی جهانی زنان در مقابل دولت و خانه و جامعه می‌ایستد، که به عنوان نماینده هم‌جنسانش برای حقوقش می‌جنگد... الکساندرا_کولنتای


تظاهرات درهمبستگی وپشتیبانی ازجنبش کارگری ایران مقابل سازمان جهانی کار (‌‌ILO) – ژنو میدان ملل جمعه ۹ ژوئن دراعتراض به حضور جمهوری اسلامی دراجلاس سازمان جهانی کار! گفتگو با جمشید مهر فعال سیاسی


جامعه شناس: پرشس هائی در باره وضعیت موجود
در نشست اول ماه مه، تهران
دربارۀ مناظره‌های اقتصادی میان نئولیبرال‌ها و اسلام‌گراها: در غیابِ جریانِ سوم(علیه غلبه‌ی راست‌گرایی و غیاب دموکراسی‌خواهی)


پرسش هائی در باره وضعیت موجود
در نشست اول ماه مه، تهران


در نشست اول ماه مه، تهران
می‌توان وضعیت فعلی رابطه‌ی حاکمیت با مردم را به سه‌پایه‌ای تشبیه کرد که دو پایه‌ی آن (یعنی پایه‌ی اقتصادی و پایه‌ی مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک) درهم شکسته یا به‌شدت تضعیف شده و این سه‌پایه صرفاً با اتک…