آرمان ذاکری

جامعه شناس: پرشس هائی در باره وضعیت موجود
در نشست اول ماه مه، تهران
دربارۀ مناظره‌های اقتصادی میان نئولیبرال‌ها و اسلام‌گراها: در غیابِ جریانِ سوم(علیه غلبه‌ی راست‌گرایی و غیاب دموکراسی‌خواهی)