بیماری انتقام‌جویی

آدام شاتز درباره جنگ در غزه

آدام شاتز، روشنفکر یهودی چپ‌گرا با نگاه به جنگ اسرائیل ـ غزه می‌نویسد: «فانون معتقد بود که برای سازمان دادن یک جنبش‌ موثر، مبارزان ضداستعمار می‌بایست بر میل به انتقام فایق آیند و به پرورش آن‌ چه مارتین لوترکینگ، به نقل از راینهولد نِیبور، یک "انضباط روحانی بر ضد تنفر" می‌نامد، بپردازند

ترجمه: کامران متین

نمایشمشخصات تصویر

غزه، ـ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ـ عکس: Shutterstock