گفتگوی رادیو پیام آزادی با اکبرمعصوم بیگی ازاعضای هئیت دبیران کانون نویسندگان درباره نقاب برداشتن و برون آمدن پرویز ثابتی ازخفیه گاه

چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱- ۲۲ فوریه ۲۰۲۳ معصوم بیگی: آزادی اعضا کانون نویسندگان مدیون گسترش مبارزات زن ،زندگی،ازادی است. سلطنت به هرنیروی ترقیخواهی ،چنگ ودندان نشان می دهد وعمدتا به چپ ها!وجود ساواک تا زمان انحلال درآبان ۵۷ و سقوط سلطنت ،أساسا برای سرکوب وایجاد اختناق گورستانی درکشوربود.شاه حتی فکرکردن به مخالفت را برنمی تابید.نظام پهلوی بدون شکنجه وسرکوب بقا نداشت. پرویزثابتی وساواک حافظ «نظم وقانون »برای کدام غارت بودند.جمهوری اسلامی هم پیروزی خود را درارعاب و سرکوب می بیند.حکومت شاهنشاهی ،سلطنت ونظام جمهوری اسلامی آینه های روبرویند و یکدیگررا انعکاس می دهند. بازگشت سلطنت ونقاب برداشتن پرویزثابتی بمعنای آن است که همه آنچه درگذشته صورت گرفته با شدت بیشترتکرارخواهد شد.